अन्तिमं परिवर्तनं ५ अप्रैल २०१५ दिनाङ्के १०:०० समये कृतम्

मुखपुटम्विकिशब्दकोशः

स्वतन्त्रः संस्कृतशब्दकोशः

संस्कृतविकिशब्दकोशे हार्दं स्वागतम्। अस्मिन् संस्कृतशब्दानाम् अर्थाः अन्यासु भाषासु तत्समशब्दाः च उपलभ्यन्ते। अस्मिन् सद्यः विद्यमानाः शब्दाः - २,२४१

वर्णमालासूचिका - देवनागरी

शब्दावली

अन्यवर्णमालासूचिका

भ्रातृपरियोजनाः

विकिपीडिया समूहस्य मातृसंस्था वर्तते विकिमीडिया फौण्टेषन्। अनया विविधाः परियोजनाः आयोजिताः सन्ति।

संस्कृतभाषापरियोजनाः

आङ्गलेयभाषापरियोजनाः

bh:मुखपुटम्bh:मुखपुटम्