प्रमुखा विकल्पसूचिः उद्घाट्यताम्


अन्तर्विषयाः

यन्त्रोपारोपितकोशांशःसम्पाद्यताम्

कल्पद्रुमःसम्पाद्यताम्

पृष्ठभागोऽयं यन्त्रेण केनचित् काले काले मार्जयित्वा यथास्रोतः परिवर्तयिष्यते। तेन मा भूदत्र शोधनसम्भ्रमः। सज्जनैः मूलमेव शोध्यताम्।


पक्षमूलम्, क्ली, (पक्षस्य मूलम् ।) पक्षतिः । इत्य- मरः । २ । ५ । ३६ । डानक् इति भाषा ॥

अमरकोशःसम्पाद्यताम्

पृष्ठभागोऽयं यन्त्रेण केनचित् काले काले मार्जयित्वा यथास्रोतः परिवर्तयिष्यते। तेन मा भूदत्र शोधनसम्भ्रमः। सज्जनैः मूलमेव शोध्यताम्।


पक्षमूल नपुं।

पक्षमूलम्

समानार्थक:पक्षति,पक्षमूल

2।5।36।2।2

गरुत्पक्षच्छदाः पत्रं पतत्रं च तनूरुहम्. स्त्री पक्षतिः पक्षमूलं चञ्चुस्त्रोटिरुभे स्त्रियौ॥

पदार्थ-विभागः : अवयवः

वाचस्पत्यम्सम्पाद्यताम्

पृष्ठभागोऽयं यन्त्रेण केनचित् काले काले मार्जयित्वा यथास्रोतः परिवर्तयिष्यते। तेन मा भूदत्र शोधनसम्भ्रमः। सज्जनैः मूलमेव शोध्यताम्।


पक्षमूल¦ न॰

६ त॰। (पाकारमूल) पक्षस्य

१ मूले

२ प्रतिपत्तिथौच अभरः।

शब्दसागरःसम्पाद्यताम्

पृष्ठभागोऽयं यन्त्रेण केनचित् काले काले मार्जयित्वा यथास्रोतः परिवर्तयिष्यते। तेन मा भूदत्र शोधनसम्भ्रमः। सज्जनैः मूलमेव शोध्यताम्।


पक्षमूल¦ n. (-लं) The root or articulation of a wing. E. पक्ष a wing, and मूल a root.

Monier-Williamsसम्पाद्यताम्

पृष्ठभागोऽयं यन्त्रेण केनचित् काले काले मार्जयित्वा यथास्रोतः परिवर्तयिष्यते। तेन मा भूदत्र शोधनसम्भ्रमः। सज्जनैः मूलमेव शोध्यताम्।


पक्षमूल/ पक्ष--मूल n. the root or articulation of a wing L.

"https://sa.wiktionary.org/w/index.php?title=पक्षमूल&oldid=405448" इत्यस्माद् पुनः प्राप्तिः