आङ्ग्लपदम्सम्पाद्यताम्

संस्कृतानुवादःसम्पाद्यताम्

  • उपशमनम्

व्याकरणांशःसम्पाद्यताम्

नपुंसकलिङ्गम्

उदाहरणवाक्यम्सम्पाद्यताम्

केन्सर् सदृशभयङ्कररॊगाः अपि कालेन अन्वॆषयति चॆत्, उपशमनं शक्यतॆ ।

अन्यभाषासु

आधारः आङ्ग्लसंस्कृतकोषः( English Samskrit Dictionary) - Samskrita Bharati, New Delhi, ISBN 978-81-87276-10-8

"https://sa.wiktionary.org/w/index.php?title=cure&oldid=482623" इत्यस्माद् प्रतिप्राप्तम्