प्रमुखा विकल्पसूचिः उद्घाट्यताम्

अन्तर्विषयाः

आङ्ग्लपदम्सम्पाद्यताम्

संस्कृतानुवादःसम्पाद्यताम्

  • एकैकः

व्याकरणांशःसम्पाद्यताम्

विशेषणम्

उदाहरणवाक्यम्सम्पाद्यताम्

यदि वयं गृहस्य शुद्धता अथवा ग्रामस्य नगरस्य च निर्मलता इच्छन्ति चॆत्, एकैकः नागरिकः योगदानं करणीयम् ।

अन्यभाषासु

आधारः आङ्ग्लसंस्कृतकोषः( English Samskrit Dictionary) - Samskrita Bharati, New Delhi, ISBN 978-81-87276-10-8

"https://sa.wiktionary.org/w/index.php?title=each_one&oldid=482833" इत्यस्माद् पुनः प्राप्तिः