प्रमुखा विकल्पसूचिः उद्घाट्यताम्

अन्तर्विषयाः

आङ्ग्लपदम्सम्पाद्यताम्

संस्कृतानुवादःसम्पाद्यताम्

  • भूकम्भः

व्याकरणांशःसम्पाद्यताम्

पुंलिङ्गम्

उदाहरणवाक्यम्सम्पाद्यताम्

जपान् दॆशॆ अभीक्षणः भूकम्पः भवति । तथापि तत्र जिवनं नियतयरूपॆण प्रचलति ।

अन्यभाषासु

  • आङ्ग्ल्म्-tremors

आधारः आङ्ग्लसंस्कृतकोषः( English Samskrit Dictionary) - Samskrita Bharati, New Delhi, ISBN 978-81-87276-10-8

"https://sa.wiktionary.org/w/index.php?title=earthquake&oldid=482846" इत्यस्माद् पुनः प्राप्तिः