प्रमुखा विकल्पसूचिः उद्घाट्यताम्

अन्तर्विषयाः

आङ्ग्लपदम्सम्पाद्यताम्

संस्कृतानुवादःसम्पाद्यताम्

  • १। प्रयासः
  • २। प्रयत्नः

व्याकरणांशःसम्पाद्यताम्

१। पुल्लिङगः २। पुल्लिङगः

उदाहरणवाक्यम्सम्पाद्यताम्

प्रयासः कुरु किन्तु फलॆषु रुचि मास्तु इति गीतॊपदेशम् अस्ति । अन्यभाषासु

आधारः आङ्ग्लसंस्कृतकोषः( English Samskrit Dictionary) - Samskrita Bharati, New Delhi, ISBN 978-81-87276-10-8

"https://sa.wiktionary.org/w/index.php?title=effort&oldid=482864" इत्यस्माद् पुनः प्राप्तिः