प्रमुखा विकल्पसूचिः उद्घाट्यताम्

अन्तर्विषयाः

आङ्ग्लपदम्सम्पाद्यताम्

संस्कृतानुवादःसम्पाद्यताम्

  • कूर्परः

व्याकरणांशःसम्पाद्यताम्

पुल्लिङगम्, नपुम्सकलिङगम्

उदाहरणवाक्यम्सम्पाद्यताम्

लगु शिशवः यदि पदन्तिचॆत्, प्रायः तेषां कूपरेषु रिष्टि भविष्यति ।

अन्यभाषासु

  • आङ्ग्ल्म्-

आधारः आङ्ग्लसंस्कृतकोषः( English Samskrit Dictionary) - Samskrita Bharati, New Delhi, ISBN 978-81-87276-10-8

"https://sa.wiktionary.org/w/index.php?title=elbow&oldid=482869" इत्यस्माद् पुनः प्राप्तिः