प्रमुखा विकल्पसूचिः उद्घाट्यताम्

अन्तर्विषयाः

आङ्ग्लपदम्सम्पाद्यताम्

संस्कृतानुवादःसम्पाद्यताम्

  • प्रारम्भिकः

व्याकरणांशःसम्पाद्यताम्

विशेषणम्

उदाहरणवाक्यम्सम्पाद्यताम्

ग्रामॆ अशिक्षिताः बहुत्रजनाः अद्यपि सन्ति। तॆभ्यः नूनातिनूनम् प्रारम्भिकशिक्षणं दातुं सरकारॆण कर्तव्यम् । 

अन्यभाषासु

आधारः आङ्ग्लसंस्कृतकोषः( English Samskrit Dictionary) - Samskrita Bharati, New Delhi, ISBN 978-81-87276-10-8

"https://sa.wiktionary.org/w/index.php?title=elementary&oldid=482878" इत्यस्माद् पुनः प्राप्तिः