प्रमुखा विकल्पसूचिः उद्घाट्यताम्

अन्तर्विषयाः

आङ्ग्लपदम्सम्पाद्यताम्

संस्कृतानुवादःसम्पाद्यताम्

  • उन्नयनी

व्याकरणांशःसम्पाद्यताम्

स्त्रीलिङगम्

उदाहरणवाक्यम्सम्पाद्यताम्

अद्यतनः बहुउद्यतानां भवनानां द्रुतगामिनीः उन्नयनीः कल्प्यन्ते ।

अन्यभाषासु

  • आङ्ग्ल्म्-lift

आधारः आङ्ग्लसंस्कृतकोषः( English Samskrit Dictionary) - Samskrita Bharati, New Delhi, ISBN 978-81-87276-10-8

"https://sa.wiktionary.org/w/index.php?title=elevator&oldid=482881" इत्यस्माद् पुनः प्राप्तिः