प्रमुखा विकल्पसूचिः उद्घाट्यताम्

अन्तर्विषयाः

आङ्ग्लपदम्सम्पाद्यताम्

संस्कृतानुवादःसम्पाद्यताम्

  • रिक्तः

व्याकरणांशःसम्पाद्यताम्

विशॆषणम्

उदाहरणवाक्यम्सम्पाद्यताम्

रिक्ता पेटिका शब्दं अधिकं करॊति इति आङ्लभाषायाः लोकोक्तिः

अन्यभाषासु

आधारः आङ्ग्लसंस्कृतकोषः( English Samskrit Dictionary) - Samskrita Bharati, New Delhi, ISBN 978-81-87276-10-8

"https://sa.wiktionary.org/w/index.php?title=empty&oldid=482902" इत्यस्माद् पुनः प्राप्तिः