प्रमुखा विकल्पसूचिः उद्घाट्यताम्

अन्तर्विषयाः

आङ्ग्लपदम्सम्पाद्यताम्

संस्कृतानुवादःसम्पाद्यताम्

  • १। पृष्ठाङ्कनम्
  • २। समर्थनम्

व्याकरणांशःसम्पाद्यताम्

१। नपुंसकलिङ्गम् २। नपुंसकलिङ्गम्

उदाहरणवाक्यम्सम्पाद्यताम्

निर्वाचनॆन सरकारस्य राजविद्यानाम् समर्थनानि स्पष्टानि ज्ञायन्ते । अन्यभाषासु

आधारः आङ्ग्लसंस्कृतकोषः( English Samskrit Dictionary) - Samskrita Bharati, New Delhi, ISBN 978-81-87276-10-8

"https://sa.wiktionary.org/w/index.php?title=endorsement&oldid=482912" इत्यस्माद् पुनः प्राप्तिः