प्रमुखा विकल्पसूचिः उद्घाट्यताम्

अन्तर्विषयाः

आङ्ग्लपदम्सम्पाद्यताम्

संस्कृतानुवादःसम्पाद्यताम्

  • इत्यादिः

व्याकरणांशःसम्पाद्यताम्

विशेषणम्

उदाहरणवाक्यम्सम्पाद्यताम्

चॆन्नै, विजयवाडा, हैदराबाद्, दॆह्ली इत्यादिषु नगरॆषु ग्रीष्मकालॆ उष्णम् बहु अधिकं भवति।

अन्यभाषासु

आधारः आङ्ग्लसंस्कृतकोषः( English Samskrit Dictionary) - Samskrita Bharati, New Delhi, ISBN 978-81-87276-10-8

"https://sa.wiktionary.org/w/index.php?title=etcetera_(etc)&oldid=28809" इत्यस्माद् पुनः प्राप्तिः