आङ्ग्लपदम्सम्पाद्यताम्

संस्कृतानुवादःसम्पाद्यताम्

  • उदरम्

व्याकरणांशःसम्पाद्यताम्

नपुंसकलिङ्गम् [Neuter ]

उदाहरणवाक्यम्सम्पाद्यताम्

  • 'उदरनिमित्तं बहुकृतवॆषम्' इति उक्तिं कॊ न जानाति ।
  • विनायकः, लम्बॊदरः इति नाम्ना प्रसिद्धः अस्ति ।

अन्यभाषासुसम्पाद्यताम्

आधारःसम्पाद्यताम्

  • आङ्ग्लसंस्कृतकोषः( English Samskrit Dictionary) - Samskrita Bharati, New Delhi, ISBN 978-81-87276-10-8
"https://sa.wiktionary.org/w/index.php?title=belly&oldid=482086" इत्यस्माद् प्रतिप्राप्तम्