आङ्ग्लपदम्सम्पाद्यताम्

संस्कृतानुवादःसम्पाद्यताम्

  • १। तरति
  • २। क्रामति

व्याकरणांशःसम्पाद्यताम्

१। क्रियापदम् २। क्रियापदम्

उदाहरणवाक्यम्सम्पाद्यताम्

बालकैः बालिकाभिः च यदा अनवसरमार्गं तरनीयंचॆत् तदा बहु सावधानतेन सह करणियम् ।

अन्यभाषासु

आधारः आङ्ग्लसंस्कृतकोषः( English Samskrit Dictionary) - Samskrita Bharati, New Delhi, ISBN 978-81-87276-10-8

"https://sa.wiktionary.org/w/index.php?title=cross&oldid=482597" इत्यस्माद् प्रतिप्राप्तम्