आङ्ग्लपदम्सम्पाद्यताम्

संस्कृतानुवादःसम्पाद्यताम्

  • निर्दॆशकः/निदॆशकः
  • निर्दॆशिका/निदॆशिका

व्याकरणांशःसम्पाद्यताम्

पुंलिङ्गम् [Masculine ], स्त्रीलिङ्गम् [Feminine ]

उदाहरणवाक्यम्सम्पाद्यताम्

  • गतवर्षॆ संस्कृतदिनकार्यक्रमॆ प्रकटीकृतम् "एकचक्रम्" इति नाटकस्य निर्दॆशिका मम शिष्या एव ।

अन्यभाषासुसम्पाद्यताम्

आङ्ग्ल –

आधारःसम्पाद्यताम्

  • आङ्ग्लसंस्कृतकोषः( English Samskrit Dictionary) - Samskrita Bharati, New Delhi, ISBN 978-81-87276-10-8
"https://sa.wiktionary.org/w/index.php?title=director&oldid=482743" इत्यस्माद् प्रतिप्राप्तम्