प्रमुखा विकल्पसूचिः उद्घाट्यताम्

अन्तर्विषयाः

आङ्ग्लपदम्सम्पाद्यताम्

संस्कृतानुवादःसम्पाद्यताम्

  • १।सर्वः
  • २। प्रत्येकम्

व्याकरणांशःसम्पाद्यताम्

१। सर्व नामा

२। विशेषणम्

उदाहरणवाक्यम्सम्पाद्यताम्

१। सर्वॆ जनाः सुखिनॊ भवन्तु । २। लॊकसभा निर्वाचने प्रत्येकं मतं महत्वपूर्णं भवति ।

अन्यभाषासु

आधारः आङ्ग्लसंस्कृतकोषः( English Samskrit Dictionary) - Samskrita Bharati, New Delhi, ISBN 978-81-87276-10-8

"https://sa.wiktionary.org/w/index.php?title=each&oldid=482832" इत्यस्माद् पुनः प्राप्तिः