प्रमुखा विकल्पसूचिः उद्घाट्यताम्

विकिशब्दकोशः β

अन्तर्विषयाः

आङ्ग्लपदम्सम्पाद्यताम्

संस्कृतानुवादःसम्पाद्यताम्

  • अहङ्कारः

व्याकरणांशःसम्पाद्यताम्

पुल्लिङगम्

उदाहरणवाक्यम्सम्पाद्यताम्

मानुष्याणाम् अहङ्कारस्य साधनम् एव तेषां निःश्रेयसं इति एब्रहां मास्लॊ नाम प्रसिद्धमनोतत्त्वज्ञस्य अभिप्रायम् ।

अन्यभाषासु

  • आङ्ग्ल्म्-self,

आधारः आङ्ग्लसंस्कृतकोषः( English Samskrit Dictionary) - Samskrita Bharati, New Delhi, ISBN 978-81-87276-10-8

"https://sa.wiktionary.org/w/index.php?title=ego&oldid=482866" इत्यस्माद् पुनः प्राप्तिः