प्रमुखा विकल्पसूचिः उद्घाट्यताम्

अन्तर्विषयाः

आङ्ग्लपदम्सम्पाद्यताम्

संस्कृतानुवादःसम्पाद्यताम्

  • १। ज्येष्ठः
  • २। ज्येष्ठा

व्याकरणांशःसम्पाद्यताम्

१। पुल्लिङगम् २। स्त्रीलिङगम्

उदाहरणवाक्यम्सम्पाद्यताम्

ज्येष्ठाणाम् माननं भारतस्य संस्कृतिः ।

अन्यभाषासु

आधारः आङ्ग्लसंस्कृतकोषः( English Samskrit Dictionary) - Samskrita Bharati, New Delhi, ISBN 978-81-87276-10-8

"https://sa.wiktionary.org/w/index.php?title=elder&oldid=482870" इत्यस्माद् पुनः प्राप्तिः