प्रमुखा विकल्पसूचिः उद्घाट्यताम्

अन्तर्विषयाः

आङ्ग्लपदम्सम्पाद्यताम्

संस्कृतानुवादःसम्पाद्यताम्

  • वक्तृत्वम्

व्याकरणांशःसम्पाद्यताम्

नपुंसकलिङगम्

उदाहरणवाक्यम्सम्पाद्यताम्

श्री राजगॊपालाचारि जवहर्लाल्नॆह्रु सर् सि पि रामस्वामि इयॆर् इत्यॆताषां महॊदयाणां नायकाणां वक्त्तृत्वं विस्वप्रसिदं आसित्।

अन्यभाषासु

आधारः आङ्ग्लसंस्कृतकोषः( English Samskrit Dictionary) - Samskrita Bharati, New Delhi, ISBN 978-81-87276-10-8

"https://sa.wiktionary.org/w/index.php?title=elocution&oldid=482886" इत्यस्माद् पुनः प्राप्तिः