प्रमुखा विकल्पसूचिः उद्घाट्यताम्

अन्तर्विषयाः

आङ्ग्लपदम्सम्पाद्यताम्

संस्कृतानुवादःसम्पाद्यताम्

  • १। व्यस्तः
  • २। आरक्षितः

व्याकरणांशःसम्पाद्यताम्

१। विशेषणम् २। विशेषणम्

उदाहरणवाक्यम्सम्पाद्यताम्

१। मुम्बै नगरॆ नियमविरुद्धकार्यक्रमेषु व्यस्ताः धनिकाः सन्ति इति वदन्ति । २। दूरवाण्याः उपयॊगसमयॆ अनॆकवारम् व्यस्तस्ङ्कॆतस्य ध्वनि लभ्यतॆ ।

अन्यभाषासु

आधारः आङ्ग्लसंस्कृतकोषः( English Samskrit Dictionary) - Samskrita Bharati, New Delhi, ISBN 978-81-87276-10-8

"https://sa.wiktionary.org/w/index.php?title=engaged&oldid=482915" इत्यस्माद् पुनः प्राप्तिः