प्रमुखा विकल्पसूचिः उद्घाट्यताम्

अन्तर्विषयाः

आङ्ग्लपदम्सम्पाद्यताम्

संस्कृतानुवादःसम्पाद्यताम्

  • विचारणम्

व्याकरणांशःसम्पाद्यताम्

नपुंसकलिङ्गम्

उदाहरणवाक्यम्सम्पाद्यताम्

कॊपि आरक्षकैः अपराधॆन सह दूष्यते , तस्य प्रति विचारणम् आरभ्यते । अन्यभाषासु

आधारः आङ्ग्लसंस्कृतकोषः( English Samskrit Dictionary) - Samskrita Bharati, New Delhi, ISBN 978-81-87276-10-8

"https://sa.wiktionary.org/w/index.php?title=enquiry&oldid=482926" इत्यस्माद् पुनः प्राप्तिः