प्रमुखा विकल्पसूचिः उद्घाट्यताम्

अन्तर्विषयाः

आङ्ग्लपदम्सम्पाद्यताम्

संस्कृतानुवादःसम्पाद्यताम्

  • १। सत्त्वम्
  • २। सारः

व्याकरणांशःसम्पाद्यताम्

१। नपुंसकलिङ्गम् २। पुल्लिङ्गम्

उदाहरणवाक्यम्सम्पाद्यताम्

साधाराणजनेभ्यः भगवत्गीतायाः पूर्णसत्त्वं आदिशङ्करेण रचितम् भजगॊविन्दं इति ग्रन्थे लभ्यते ।

अन्यभाषासु

आधारः आङ्ग्लसंस्कृतकोषः( English Samskrit Dictionary) - Samskrita Bharati, New Delhi, ISBN 978-81-87276-10-8

"https://sa.wiktionary.org/w/index.php?title=essence&oldid=482953" इत्यस्माद् पुनः प्राप्तिः