प्रमुखा विकल्पसूचिः उद्घाट्यताम्

अन्तर्विषयाः

आङ्ग्लपदम्सम्पाद्यताम्

संस्कृतानुवादःसम्पाद्यताम्

  • व्ययशीलः

व्याकरणांशःसम्पाद्यताम्

विशेषणम्

उदाहरणवाक्यम्सम्पाद्यताम्

अद्यतन, युवाः यव्त्याः च धनं अधिकं सम्पादयन्ति। किन्तु ते बहुत्व व्ययशीलाः अपि सन्ति ।

अन्यभाषासु

आधारः आङ्ग्लसंस्कृतकोषः( English Samskrit Dictionary) - Samskrita Bharati, New Delhi, ISBN 978-81-87276-10-8

"https://sa.wiktionary.org/w/index.php?title=extravagant&oldid=482993" इत्यस्माद् पुनः प्राप्तिः