आङ्ग्लपदम्सम्पाद्यताम्

संस्कृतानुवादःसम्पाद्यताम्

  • निर्वाचनम्

व्याकरणांशःसम्पाद्यताम्

नपुंसकलिङगम्

उदाहरणवाक्यम्सम्पाद्यताम्

२०१४ वर्षमध्ये भारतस्य लॊकसभाणां निर्वाचनं भविष्यति । कः प्रधानमन्त्रिणे पदाय विजयॆता भविष्यति ? कॊऽपि इदानीं न ज्ञानाति ।

अन्यभाषासु

आधारः आङ्ग्लसंस्कृतकोषः( English Samskrit Dictionary) - Samskrita Bharati, New Delhi, ISBN 978-81-87276-10-8

"https://sa.wiktionary.org/w/index.php?title=election&oldid=482871" इत्यस्माद् प्रतिप्राप्तम्