प्रमुखा विकल्पसूचिः उद्घाट्यताम्

अन्तर्विषयाः

आङ्ग्लपदम्सम्पाद्यताम्

संस्कृतानुवादःसम्पाद्यताम्

  • १। कर्मचारि
  • २। कर्मचारिणी

व्याकरणांशःसम्पाद्यताम्

१। पुल्ल्लिङगम् २। स्त्रीलिङगम्

उदाहरणवाक्यम्सम्पाद्यताम्

कर्मचारीणाम् कल्याणमॆव उत्पादकत्वस्य उन्न्तम् ।

अन्यभाषासु

आधारः आङ्ग्लसंस्कृतकोषः( English Samskrit Dictionary) - Samskrita Bharati, New Delhi, ISBN 978-81-87276-10-8

"https://sa.wiktionary.org/w/index.php?title=employee&oldid=482899" इत्यस्माद् पुनः प्राप्तिः