प्रमुखा विकल्पसूचिः उद्घाट्यताम्

अन्तर्विषयाः

आङ्ग्लपदम्सम्पाद्यताम्

संस्कृतानुवादःसम्पाद्यताम्

  • १। अभ्युपगमः
  • २। विवाहनिश्चयः

व्याकरणांशःसम्पाद्यताम्

१। पुल्लिङ्गम् २। पुल्लिङ्गम्

उदाहरणवाक्यम्सम्पाद्यताम्

मम मित्रस्य पुत्र्यः विवाहनिश्चयः गतमसे अभवत् ।

अन्यभाषासु

आधारः आङ्ग्लसंस्कृतकोषः( English Samskrit Dictionary) - Samskrita Bharati, New Delhi, ISBN 978-81-87276-10-8

"https://sa.wiktionary.org/w/index.php?title=engagement&oldid=482916" इत्यस्माद् पुनः प्राप्तिः