प्रमुखा विकल्पसूचिः उद्घाट्यताम्

अन्तर्विषयाः

आङ्ग्लपदम्सम्पाद्यताम्

संस्कृतानुवादःसम्पाद्यताम्

  • १। परिवर्धनम्
  • २। विस्तारणम्

व्याकरणांशःसम्पाद्यताम्

१। नपुंसकलिङगम् २। नपुंसकलिङगम्

उदाहरणवाक्यम्सम्पाद्यताम्

१। मॆट्ऱॊरॆल् स्थपित्वा, कर्नाटकसर्वकारैः बॆङगलूरुनगरस्य परिवर्धनम् प्रतिक्ष्यते । २। छायाकृतिः आपणे छायाचित्रस्य प्रलेकस्य च विस्तारणं भवति । ३। हिन्दि चलनचित्रनटेन संजयदत्तेन इदानीम् कारागृहात् परिवर्धनं लभ्यतं । अन्यभाषासु

आधारः आङ्ग्लसंस्कृतकोषः( English Samskrit Dictionary) - Samskrita Bharati, New Delhi, ISBN 978-81-87276-10-8

"https://sa.wiktionary.org/w/index.php?title=enlargement&oldid=482922" इत्यस्माद् पुनः प्राप्तिः