आङ्ग्लपदम्सम्पाद्यताम्

संस्कृतानुवादःसम्पाद्यताम्

  • ह्रासः

व्याकरणांशःसम्पाद्यताम्

पुंल्लिङ्गम् [Masculine ]

उदाहरणवाक्यम्सम्पाद्यताम्

मम पितामहस्य स्वास्थ्यॆ औषधॊपचारानन्तरमपि ह्रासः एव दृस्यतॆ।

अन्यभाषासुसम्पाद्यताम्

आधारःसम्पाद्यताम्

  • आङ्ग्लसंस्कृतकोषः( English Samskrit Dictionary) - Samskrita Bharati, New Delhi, ISBN 978-81-87276-10-8
"https://sa.wiktionary.org/w/index.php?title=decline&oldid=482681" इत्यस्माद् प्रतिप्राप्तम्