प्रमुखा विकल्पसूचिः उद्घाट्यताम्

अन्तर्विषयाः

आङ्ग्लपदम्सम्पाद्यताम्

संस्कृतानुवादःसम्पाद्यताम्

  • १। पृथिवी
  • २। भूमिः
  • ३। मृत्तिका

व्याकरणांशःसम्पाद्यताम्

१,२,३ = स्त्रीलिङ्गम्

उदाहरणवाक्यम्सम्पाद्यताम्

१। पृथिव्यां सर्वॊन्नतशिखरं एवॆरॆस्ट् शिकरं अस्ति। २। भूमिः (गृहः) सूर्यं परितः परिभ्रमति ।

अन्यभाषासु

आधारः आङ्ग्लसंस्कृतकोषः( English Samskrit Dictionary) - Samskrita Bharati, New Delhi, ISBN 978-81-87276-10-8

"https://sa.wiktionary.org/w/index.php?title=earth&oldid=482843" इत्यस्माद् पुनः प्राप्तिः