आङ्ग्लपदम् सम्पाद्यताम्

संस्कृतानुवादः सम्पाद्यताम्

  • १। रचना
  • २। निबन्धः

व्याकरणांशः सम्पाद्यताम्

१। स्त्रीलिङ्गम् २। पुंलिङ्गम्

उदाहरणवाक्यम् सम्पाद्यताम्

स्वामि त्यागराजेन विराचिताः गीतरचनाः विस्वप्रसिद्धिः सन्ति ।

अन्यभाषासु

आधारः आङ्ग्लसंस्कृतकोषः( English Samskrit Dictionary) - Samskrita Bharati, New Delhi, ISBN 978-81-87276-10-8

"https://sa.wiktionary.org/w/index.php?title=composition&oldid=482475" इत्यस्माद् प्रतिप्राप्तम्