आकारन्तस्त्रीलिङ्गशब्दः

(वर्गः:आ कारन्त स्त्रीलिम्गम् इत्यस्मात् पुनर्निर्दिष्टम्)

'आकारन्त स्त्रीलिङ्ग्म्" इत्येतस्मिन् वर्गे विद्यमानानि पृष्ठानि अत्र विद्यन्ते ।